قوانیـن

                                  بنام خالق برکـــت

قوانین یاورکارت این قوانین فقط مخصوص کارت تخفیفی یاورکارت مدل برُنزی می باشد قوانین شماره گذاری شده و هر شماره به منزله یک بند می باشد و کلاً متشکل از ۱۸ بند می باشد.
۱- عضویت و درج کامل حقیقی هویت و اعلام شغل و معرفی یک نفر بعنوان وکیل یا جایگزین.
اگر خود اظهاری با واقعیت مغایرت داشته باشد کارت صادر شده باطل و فقط مبلغ شارژ شده عودت داده می شود.
۲- اعلام درصد تخفیف و نوع کارت و کالا در هنگام تهیه کارت تخفیفی یاور.
۳- حق تقدم در امر استرداد و عودت مال از هر دو طرف یکسان می باشد.
انصراف ازسوی مشتری و از طرف یاور تخفیف به هر دلیل امکان پذیر است.
درصورت انصراف مشتری، جهت عـودت مبلـغ ۷۲ ساعت مهلت به یاور تخفیف.
۴- حق تقدم در ارائه و انتقال و فروش کارت های تخفیف با نمایندگان فروش و دارندگان کارت می باشد.
در صورتی که تعدادی از دارندگان کارت اعلام آمادگی به فروش و انتقال به غیر کنند یاور موظف است که درخواست آنها را اول انجام دهد.
۵- تبدیل یاور برنزی به نوع نقره ای و بالعکس امکان پذیر است.
ظرفیت ها و قابلیت ها هر دو نوع کارت:
نوع برنزی غیر قابل تبدیل شدن به کالا و تغییر کالا را دارد ولی امکان انتقال به غیر نمی باشد.
نوع نقره ای امکان انتقال به غیر و تبدیل به پول را دارا می باشد.
در اولین بار تهیه کارت، خرید کارت نقره ای برای مشتری امکان پذیر نمی باشد.
۶- امکان پاییـن و بالا کردن درصد تخفیف پس از خرید کارت.
۷- امکان نگهـداری کارت پس از اتمام دوره تخفیف.
۸- بر طبق مدت عمر مفید هـر کالا افـراد می توانند خرید تکراری داشته باشند. هر کالا برای خود یک عمر مفید دارد تعریف عمر مفیـد هر کالا بـرعهـده متخصصین امر می باشد. مثال تلویزیون ۳ سال پس هر۳سال یک بار.
۹- خرید و یا تهیه کارت نشانگر یک قـرارداد فی ما بین مشتری و یاور کارت می باشد.
۱۰- تعهـدات یاورکارت بـه ترتیب اُلویت :
۱- انجام و اجراء درصد تخفیف بر اساس توافق و قــرارداد انجام شده با مشتری.۲- تبدیل کارت به کالا.
۱۱- درصورت مراجعه مشتری به فروشگاه هدایت شده اگر مشتری بخواهـد از فروشـگاه مورد نظر خرید نکند می بایست بر طبق این چند دلیل باشد ۱- کالای مد نظر وی موجود نباشد و عدم توان تهیه کالا، توسط فروشگاه دار۲- قیمت کالا مدنظر مشتری از حد تعرفه و میانگین یا عرف بازار یا قیمت روز یا قیمت همکاران بیشتر و بر همه معلوم باشد.
۱۲- امکان تغییر هدف پس از خرید کارت، شما می توانید۱- در حین داشتن کارت انجام شود. مشتری از منابع دیگر توانسته کالا را دریافت کند مثال : کالای مد نظر را کسی به مناسبتی به وی هدیه داده باشد و غیره…
۱۳- مشتری اساساً آزاد است تا خرید هر کالای انتخاب شده در هـر فروشـگاهی انجام دهد. اگر رفتـن به فروشگـاه هـدایت شده برایش مقدور نیست. بند ۱۱ و۱۲ و ۱۳ با هم مرتبط هستند.
۱۴- درصورت عـدم  وجود کالا در کل بازار، تبدیل کارت به کالا با سلیقه مشتری اماکن پذیر می باشد.
۱۵- زمان تهیه یاورکارت می بایست کالای جایگزیـن معرفـی گـردد.
۱۶- درصورت عـدم وجود کالا در ویترین فروشـگاه می بایست مشتری یک مهلت ۲۴ساعته به
      فروشـگاه دار جهت تهیه کالا اجـازه بدهــد.
۱۷- فقط مبلغ توافق شده براساس درصد تخفیف منتخب شما باعنوان شارژ قُلک تخفیف که پرداخت می کنید قابلیت عودت را دارد. اما مبلغی که برای تهیه کارت و برای هزینه جاری و پُست پرداخت می کنید فاقد عودت دادن در زمان استرداد می باشد.
۱۸- پرداخت مالیات (۹ % ) به ارزش افزوده به دولت محترم به هـر عنوان پیش بینی شده در قانون اساسی لحاظ می شود.

                موفق باشید

Image